06 Psychologie van scholen

nederlands Jan 03, 2019
 

DE PSYCHOLOGIE VAN DE MOGELIJKE EVOLUTIE VAN DE MENS

 

06 Psychologie van scholen

 
De mechanische mens zal dit werk niet beginnen en zal het niet nodig achten tenzij hij ervan overtuigd raakt dat hij geen zelfbewustzijn bezit en dat hij, om iets van waarde te verwerven, niet op zijn wil kan vertrouwen. De veelvoud van tegenstrijdige 'ik’s die al zijn acties bepalen, is niet het soort wil dat iets kan bereiken buiten de grenzen van zijn slaaptoestand. Echte wil is consistent in de tijd en is een functie van een zogenaamd permanente 'ik', een 'ik' dat in staat is de mechanische 'ik's van het 'werk ik’s' te scheiden en te organiseren in een groep 'ik's die wat kracht en gerichte aandacht heeft. Dat is het begin.

De mens moet twee dingen begrijpen. Als eerste, hij is slapende. Als tweede; hij heeft een methode nodig om wakker te worden. Het is van vitaal belang om te begrijpen dat niemand alleen uit de slaap kan ontsnappen. Dit brengt ons bij de kwestie van...

Lees verder...

05 Psychologie van de slaap

nederlands Jan 03, 2019
 

DE PSYCHOLOGIE VAN DE MOGELIJKE EVOLUTIE VAN DE MENS

 

05 Psychologie van de slaap

 
In deze aflevering in onze zoektocht naar 'het wonderbare' - de realiteit die achter de realiteit ligt die we voor de hele en enige realiteit nemen - moeten we eerst een beter zicht krijgen op wat ons belemmert om toegang te krijgen tot het 'wonderbaarlijke’. Het systeem van 'De Vierde Weg', leert ons dat de mens slaapt en zich niet bewust is van zijn gedachten, gevoelens en daden. Het is nuttig om te onthouden dat dit precies de innerlijke betekenis is van veel oude doctrines, het meest bekend bij ons in het christendom en de leer van het evangelie, waarin het idee dat de mens in slaap leeft en in de eerste plaats wakker moet worden, de basis is van alle de verklaringen van het menselijk leven. De leer van het evangelie vereist ook bewustwording, maar er staat niet in hoe te ontwaken.

Het belangrijkste idee van het systeem om jezelf uit de slaap te bevrijden, is je volledig bewust...

Lees verder...

04 Psychologie van Centra

nederlands Jan 02, 2019
 

DE PSYCHOLOGIE VAN DE MOGELIJKE EVOLUTIE VAN DE MENS

 

04 Psychologie van Centra

 
Zoals we tot nu toe hebben geleerd, is dat de mens een machine is die zich niet bewust is van het feit dat hij een machine is. De mens kent zichzelf niet en schrijft zichzelf allerlei functies toe die hij in werkelijkheid niet bezit. Zijn vermogen om voor zijn zichzelf te handelen, voelen en denken is een illusie. De mens wordt grotendeels beheerst door de indrukken van zijn omgeving en kan slechts zeer kleine dingen doen binnen de beperkingen van deze omgeving. Wat een mechanisch mens wel kan doen is klagen, objecteren en mechanische emotionele reacties produceren, alle functies van de vele verschillende kleine 'ik's', waarvan zijn innerlijke wereld is gemaakt.

Daarom moet de mogelijke evolutie van de mens beginnen met het observeren van zichzelf en het erkennen van deze basisfeiten. Hier ligt nog een groot verschil met de meer traditionele opvattingen van de psychologie. We moeten nu...

Lees verder...

03 Psychologie van Veel Verschillende 'Ik’s’

nederlands Jan 02, 2019
 

DE PSYCHOLOGIE VAN DE MOGELIJKE EVOLUTIE VAN DE MENS

 

03 Psychologie van Veel Verschillende 'Ik’s’

 
De mens kent zichzelf niet. Om zijn leven en zijn mogelijkheden te transformeren, moet hij dit onplezierige feit met hart en ziel omarmen. Houd er echter rekening mee dat iemand niet kan transformeren tenzij iemand bereid is om het fout te hebben en het te erkennen.

Allereerst wat de mens moet erkennen dat hij niet één is; hij is veel. Hij heeft niet één permanent en onveranderlijk 'ik' of ego. Hij is altijd anders. Het ene moment is hij dit, een ander moment is hij dat, het derde moment is hij een derde, enzovoort, bijna zonder einde. Dit is een zeer krachtige illusie. Niet erg verrassend gezien het feit dat we één lichaam en één naam hebben. Aan de binnenkant zijn we echter een veelvoud van meningen, gevoelens en stemmingen die hoeden binnen enkele seconden kunnen veranderen. Het ene moment zeggen we...

Lees verder...

02 Psychologie van de machine

nederlands Dec 03, 2018
 

DE PSYCHOLOGIE VAN DE MOGELIJKE EVOLUTIE VAN DE MENS

 

02 Psychologie van de machine

 
Veel mensen vragen zichzelf af 'Waar gaat de leer van 'De Vierde Weg' over? Bij het tegenkomen van het systeem lijkt het een gewone leer van de psychologie te zijn. Hoewel 'De Vierde Weg' gaat over de fundamentele vragen over hoe het is om mens te zijn, zou de kwalificatie 'psychologie' het geen recht doen.

Wat is psychologie?

Traditioneel gezien heeft de psychologie nooit bestaan onder zijn eigen naam. Psychologie bestond onder de naam filosofie. De negentiende-eeuwse filosoof Friedrich Nietzsche schreef vele werken over moraliteit en hoe de mens zijn eigen beperkingen kan overwinnen. Hij beschouwde zichzelf meer als een psycholoog dan als een filosoof. In de oudheid bestond psychologie in yoga- en soefi-leer. Kunst. Poëzie, toneel, beeldhouwkunst, dansen en zelfs architectuur waren allemaal middelen om psychologische kennis door te geven. De gotische kathedralen bijvoorbeeld, waren...

Lees verder...

01 Inleiding

nederlands Dec 03, 2018
 

DE PSYCHOLOGIE VAN DE MOGELIJKE EVOLUTIE VAN DE MENS

01  Inleiding


Pjotr Demianovich Ouspensky was een Russische wiskundige en estheticus, vooral bekend om zijn werk over de leer die hij ontving van de Grieks-Armeense leraar esoterische doctrine George Ivanovitsj Gurdjieff, een systeem dat later bekend werd als 'De Vierde Weg'.

Ouspensky werd geboren in 1878 in Moskou. Hij studeerde aan het Second Moscow Gymnasium, een overheidsschool voor jongens van 10 tot 18 jaar oud. In 1906 werkte hij in de redactie van het dagblad 'The Morning' in Moskou. In 1907 ontdekte hij theosofie. In het najaar van 1913, op 35-jarige leeftijd, vóór het begin van de Eerste Wereldoorlog, reisde hij naar het Oosten 'op zoek naar het wonderbare', of zoals hij het zou willen zeggen; op zoek naar de realiteit die achter de realiteit schuilt die we als realiteit zien.

Tijdens zijn reizen bezocht hij India, Ceylon (nu Sri Lanka) en Egypte en ontmoette hij theosofen in Adyar, maar werd...

Lees verder...

#01. Introduction

englisch Jul 04, 2017
 

THE PSYCHOLOGY OF MAN'S POSSIBLE EVOLUTION

#1. Introduction


Pyotr Demianovich Ouspensky was a Russian mathematician and esotericist best known for his work on the teaching he received from Greek-Armenian teacher of esoteric doctrine George Ivanovich Gurdjieff  a system which later became known as ‘The Fourth Way’.

Ouspensky was born in Moscow in 1878. He studied at the Second Moscow Gymnasium, a government school attended by boys from 10 to 18. In 1906, he was working in the editorial office of the Moscow daily paper ‘The Morning’. In 1907 he discovered Theosophy. In the autumn of 1913, age 35, before the beginning of World War I, he journeyed to the East ‘in search of the miraculous’, or as he would like to put it; in search of the reality that lies behind the reality that we take as reality.

On his travels he visited India, Ceylon (now Sri Lanka) and Egypt  and met Theosophists in Adyar but was forced to return to Moscow after...

Lees verder...

#02. Psychology of The Machine

englisch Jul 04, 2017
 

THE PSYCHOLOGY OF MAN'S POSSIBLE EVOLUTION

 

#2. Psychology of The Machine

 
Many people ask themselves ‘What is the teaching of ‘The Fourth Way’ about?’ On encountering the system it appears to be an ordinary teaching of psychology. Although ‘the Fourth Way’ deals with the fundamental questions of what it is to be human, the qualification ‘psychology’ wouldn’t do it any justice.

What is psychology?

Traditionally speaking, psychology has never existed under its own name. Psychology existed under the name of philosophy. The 19th century philosopher Friedrich Nietzsche wrote many works on morality and how man can overcome his own limitations. He considered himself more a psychologist than a philosopher. In ancient times psychology existed in Yoga and Sufi teachings. Art. Poetry, Drama, Sculpture, Dancing and even Architecture, were all means for transmitting psychological knowledge. For instance, the Gothic Cathedrals...

Lees verder...

#03. Psychology of Many ‘I’s

englisch Jul 04, 2017
 

THE PSYCHOLOGY OF MAN'S POSSIBLE EVOLUTION

 
#3. Psychology of Many ‘I’s

 
Man does not know himself. In order to transform his life and his possibilities he has to embrace this unpleasant fact full heartedly. Keep in mind though that one can not transform unless one is prepared to be wrong and acknowledge it.

First of all, what man must acknowledge that he is not one; he is many. He has not one permanent and unchangeable 'I' or Ego. He is always different. One moment he is this, another moment he is another, the third moment he is a third, and so on, almost without an end. This is a very powerful illusion. Not very surprising considering that we have one body and one name. On the inside though we are a manyfold of opinions, feelings and moods that can change hats within seconds. One moment we say one thing like we really mean it and the next moment we contradict ourselves without hesitation. We plan to do X, but we wind up doing Y. One moment we promise to be...

Lees verder...

#04. Psychology of Centres

englisch Jul 04, 2017
 

THE PSYCHOLOGY OF MAN'S POSSIBLE EVOLUTION


#4. Psychology of Centres

As we have learned so far that man is a machine who is not aware of him being a machine. Man does not know himself and ascribes all kind of functions to himself that in reality he does not posses. His ability to act, feel and think on his own account is an illusion. Man is governed largely by the impressions of his surroundings and can do only very small things within the limitations of these surroundings. What a mechanical man can do however is complain, object and produce mechanical emotional reactions, all functions of the many different little ‘I’’s that of which his inner world is made of.

Therefore man’s possible evolution has to start with observing himself and acknowledge these basic facts. Here lies another major difference with the more traditional views of psychology. We must understand now that the study of the psychology of man’s possible evolution really means...

Lees verder...
1 2 3
Close

50% Complete

Aanmelden Introductie Seminar

Het introductie-seminar is bedoeld voor mensen die op zoek zijn naar een wezenlijke doorbraak ik hun leven. Het zijn mensen die een gezonde dosis scepsis met een open geest weten te verenigen en het hart op de juiste plaats hebben.

Het seminar is een unieke mogelijkheid om kennis te maken met het werk van NMG en StandUpCoaching. Op deze avond zal je een voorproefje krijgen van onze manier van werken, informatie over het achterliggende gedachtegoed alsmede ervaringen horen van mensen die reeds hebben deelgenomen.


  • Locatie: De Tempel | Damzigt 56 3445 PS in De Meern.
  • Aanvang 19:30 uur | Einde +/- 22:45 uur

Uw gegevens dienen alleen voor de registratie van het introductie-seminar en zullen niet aan derden of voor verdere promotie worden gebruikt.